Pravila privatnosti

Osnovni podaci o kompaniji:

Puno poslovno ime privrednog društva: AHILEJ SPORT TEAMD DOO BEOGRAD-ZVEZDARA

Sedište: Beograd, ulica: Dimitrija Tucovića 108

Odgovorno lice: Aleksandar Đorđević

PIB: 111505801

Matični Br: 21492531

Šifra delatnosti: 9313 -Delatnost fitnes klubova

Tekući račun: 160600000146755035

Kontakt telefon: +381 60/69-22-22-7

Kontakt email adresa: ahilejdirekcija@gmail.com


Definicije politike privatnosti:

Ova Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice www.webshop.ahilej.com , kao i njihovo skladištenje u bazama podataka našeg preduzeća AHILEJ SPORT TEAM DOO BEOGRAD ZVEZDARA. Naša politika privatnosti obuhvata razloge kako i zašto sakupljamo, koristimo i štitimo Vaše lične podatke.

Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti obavezujemo se da ćemo poštovati odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije vezanih na zaštitu podataka o ličnosti, a pre svega odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“).

Pristup web sajtu i njegovo pretraživanje je slobodno. www.webshop.ahilej.com od vas ne zahteva da ostavite vaše lične podatke, osim ukoliko ne budete tražili pružanje određenih usluga ponuđenih na web sajtu.

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na web sajtu.

Nastavak Vašeg korišćenja web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Rukovalac, korisnik i obrađivač podataka o ličnosti

Lice koje prikuplja, obrađuje i koristi vaše lične podatke je AHILEJ SPORT TEAM DOO BEOGRAD ZVEZDARA, privredno društvo osnovano u skladu sa pravom Republike Srbije, sa registrovanim sedištem u Beogradu ( Zvezdara), ulica Dimitrija Tucovića 108, matični broj: 21492531, PIB: 111505801.

Prikupljanje i upotreba podataka:

Tokom Vaše posete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koji su neophodni da podesite svoj nalog, u svrhu naplate ili isporuke Vaše robe. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbedimo proizvode i usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahteva ili da Vam prilagodimo našu ponudu, tj. da je personalizujemo ,kako bi unapredili rad web sajta, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavili kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda ili usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju isključite. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim jedinicama i partnerima, koji su deo ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke. U sledećim odeljcima ćemo Vam izložiti načine i razloge za moguće davanje Vaših informacija, za potrebe normalnog poslovanja web sajta.

Skladištenje i upotreba podataka:

Preduzeće AHILEJ SPORT TEAM DOO BEOGRAD ZVEZDARA kao prodavac proizvoda i usluga na web sajtu ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste "online" kao korisnik. Vaše lične informacije se čuvaju na siguran i poverljiv način, i obrađuju na zakonit način na osnovu člana 12. tačka 2. ZZPL-a, koji predviđa da je obrada bez pristanka dozvoljena u svrhu izvršenja obaveza određenih zakonom, aktom donetim u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim između lica i rukovaoca, kao i radi pripreme zaključenja ugovora. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od naovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili.

Prava davaoca ličnih podataka u skladu sa ZZPL-om

U vezi sa obradom vaših ličnih podataka imate sledeća prava: da zahtevate pristup podacima (uvid, obaveštenje i izdavanje kopije), ispravku, dopunu, ažuriranje i brisanje podataka, kao i da nas obavestite da ne želite da se vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke, da budete obavešteni od strane Factcool-a o statusu vašeg zahteva, kao i pravo da uložite žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Obaveštenje da ne želite da se vaši podaci obrađuju, odnosno da ne želite da primate poruke možete da pošaljete u svako doba na jedan od sledećih načina: slanjem e-mail-a na adresu ahilejdirekcija@gmail.com ili slanjem pisma poštom na adresu AHILEJ SPORT TEAM DOO BEOGRAD ZVEZDARA,ulica Dimitrija Tucovića 108,Beograd - Zvezdara.

Postupak reklamacije:

Proizvodi koji se prodaju putem naše internet prodavnice, su praćeni svom zakonski neophodnom dokumentacijom uključujući i garantne listove proizvođača. Ukoliko se pojavi potreba da reklamirate određeni artikal na kvalitet mi ćemo ispuniti sve zakonski definisane obaveze za prodavca, na isti način kao da ste robu kupili u klasičnoj prodavnici.

Roba pokrivena garancijom proizvođača se prodaje sa garancijom proizvođača proširena na Kupca. Reklamacioni postupak se pokreće na zahtev kupca, popunjavanjem Zahteva za reklamaciju na kvalitet proizvoda.

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email ahilejdirekcija@gmail.com ili telefon +381 60 69-22-22-7 kako bi Vam poslali ovaj Zahtev ili da isti skinete sa našeg web sajta www.webshop.ahilej.com i da nam ga pošaljete na email ahilejdirekcija@gmail.com .

Preduzeće AHILEJ SPORT TEAM DOO ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na web sajtu. Ukoliko imate nepravilnosti u radu prilikom kupovine proizvoda na web sajtu ili niste dobili kupljeni proizvod, molimo Vas da kontaktirate korisnički servis ahilejdirekcija@gmail.com i mi ćemo se potruditi da otklonimo nepravilnosti kako biste dobili kupljeni proizvod.

Ako je neki proizvod koji ste kupili defektan ili ne funkcioniše pravilno iz bilo kog razloga, molimo Vas da kontaktirate naš korisnički servis ahilejdirekcija@gmail.com i da pogledate garantni list kako biste se upoznali sa detaljima garancije i postupkom reklamacije.

Odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca:

Odustajanje od ugovora, prava i obaveze kupca i prodavca: Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakavanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen.

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.